1 Definities

1.1 Onder ‘DesignLots.nl’ wordt verstaan;
DesignLots.nl gevestigd te (6821 AJ) Arnhem,
aan de Schrassertstraat 77,
geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 74931628,
BTW ID: NL0018.77980.B18,
telefoonnummer: +316 21 81 69 29 ,
email: info@DesignLots.nl
1.2 Onder ‘DesignLots.nl Website’ wordt verstaan: www.DesignLots.nl.
1.3 Onder ‘koop op afstand’ wordt verstaan: een overeenkomst op afstand die een consumentenkoop is.
1.4 Onder ‘overeenkomst op afstand’ wordt verstaan: een door DesignLots.nl georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
1.5 Onder ‘techniek voor communicatie op afstand’ wordt verstaan: een middel dat zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen kan worden gebruikt voor het sluiten van de overeenkomst op afstand.
1.6 Onder ‘consumentenkoop’ wordt verstaan: de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door DesignLots.nl en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
1.7 Onder ‘koop’ wordt verstaan: de koopovereenkomst met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door DesignLots.nl en een koper.
1.8 Onder ‘koper’ wordt verstaan: een (rechts)persoon of vennootschap, al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
1.9 Onder ‘bestelling’ wordt verstaan: product(en) die de koper via de DesignLots.nl Website, middels een overeenkomst op afstand wenst te kopen van DesignLots.nl, door het aangeven van haar aanbod middels het elektronische systeem op de DesignLots.nl Website.

2 Algemeen

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten op afstand met betrekking tot online bestellingen op de DesignLots.nl Website tussen DesignLots.nl en de koper. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.
2.2 De koper verklaart dat hij/zij op de hoogte is van de inhoud van het (privacy statement) en stemt in met de wijze waarop DesignLots.nl zijn/haar persoonsgegevens verwerkt. DesignLots.nl zal de persoonsgegevens die bescherming genieten op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens zorgvuldig en rechtmatig gebruiken en beschermen. De persoonsgegevens zullen slechts worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst op afstand. Na uitvoering van de overeenkomst op afstand worden de persoonsgegevens vernietigd, althans niet meer bewaard.

3 Totstandkoming van overeenkomsten

3.1 Aanbiedingen en prijsopgaven van producten zoals deze op de DesignLots.nl Website worden getoond, dienen enkel te worden aangemerkt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
3.2 De koper kan haar aanbod doen middels het daartoe aangegeven elektronische systeem op de DesignLots.nl Website, waar koper precies kan bepalen en aangeven waaruit zijn aanbod bestaat.
3.3 Een overeenkomst op afstand tussen DesignLots.nl en de koper komt tot stand middels een aanvaarding door DesignLots.nl van het door koper elektronisch gedane aanbod, welke aanvaarding plaatsvindt door het verzenden van een bevestigingsemail naar het opgegeven emailadres van de koper.
3.4 DesignLots.nl behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren zonder opgave van reden.
3.5 Aanbiedingen zijn geldig zolang de aanbieding wordt vermeld op de DesignLots.nl Website en zolang de voorraad strekt.
3.6 Indien een bestelling wordt geplaatst van meer dan € 250,– behoudt DesignLots.nl zich het recht voor contact op te nemen met de koper alvorens het gedane aanbod te aanvaarden middels een bevestigingsemail naar het opgegeven emailadres van de koper.

4 Prijzen en Betaling

4.1 Prijzen van producten en aanbiedingen op de DesignLots.nl Website worden uitgedrukt in euro’s. De prijzen zijn inclusief BTW en andere overheidsheffingen en exclusief verzend- en administratiekosten tenzij anders aangegeven.  

4.2 De koper dient de bestelling volledig vooruit te betalen, bij gebreke waarvan geen koopovereenkomst tot stand komt. Betaling geschiedt middels de aangeboden betalingsmogelijkheden. In het geval er betaling middels een creditcard (Mastercard) geschiedt, behoudt DesignLots.nl zich het recht voor om de geldigheid van de creditcard, kredietwaardigheid en de adresgegevens van de kaarthouder te verifiëren.
4.3 In het geval dat de prijs van de aanbieding of product, zoals deze genoemd is op de DesignLots.nl Website en/of in de bevestigingsemail fouten bevat dan wel onjuist is, behoudt DesignLots.nl zich het recht voor deze alsnog binnen een redelijke termijn te wijzigen dan wel te corrigeren. Koper wordt door DesignLots.nl hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk, per email of telefonisch op de hoogte gebracht. In het geval van een prijsverhoging kan de consumentkoper overgaan tot ontbinding van de koopovereenkomst.

5 Levering

5.1 DesignLots.nl verbindt zich jegens de koper om de producten behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de producten zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.
5.2 DesignLots.nl verbindt zich om de bestelling aan koper te leveren volgens de omschrijving, eisen en kwaliteit zoals door DesignLots.nl aangegeven op de DesignLots.nl Website.
5.3 Elke bestelling is maatwerk en wordt vanuit de studio zo spoedig mogelijk afgeleverd binnen de beoogde leveringstermijn van 7 werkdagen bij de koper dan wel uiterlijk dertig (30) dagen na het zenden van de bevestigingsemail van DesignLots.nl aan Koper van de bestelling. In het geval van leveringen buiten Nederland kan de leveringstermijn afwijken van de hierboven vastgestelde termijn. Informatie over leveringstermijnen in het buitenland kunnen, indien gewenst, worden opgevraagd middels het sturen van een email aan lot@DesignLots.nl.
5.4 De door DesignLots.nl genoemde aflevertermijn van de bestelling op de DesignLots.nl Website geldt slechts als een indicatie en kan derhalve niet worden beschouwd als een fatale leveringstermijn.
5.5 DesignLots.nl zal koper zo spoedig mogelijk schriftelijk, per email, telefonisch op de hoogte stellen indien de bestelling niet binnen de termijn die is aangegeven op de DesignLots.nl Website, dan wel binnen dertig (30) dagen afgeleverd kan worden.
5.6 Bij overschrijding van een levertermijn van dertig (30) dagen na de bestelling heeft koper het recht op teruggave van het aankoopbedrag van de bestelling inclusief de betaalde verzendkosten, maar geen recht op gevolg-, vertraging- winst- of omzetschade van koper.
5.7 Indien de producten niet direct uit voorraad kunnen worden geleverd, zal DesignLots.nl op de DesignLots.nl Website aangeven wanneer de producten naar verwachting weer beschikbaar zullen zijn.
5.8 Afhalen van de bestelling in de DesignLots.nl winkel of in winkels waar DesignLots.nl producten worden verkocht is niet mogelijk.
5.9 De bestelling zal worden afgeleverd op het adres zoals dit door koper is aangegeven bij het plaatsen van de bestelling en door DesignLots.nl is bevestigd middels de bevestigingsemail aan het opgegeven emailadres van de koper.
5.10 Het afleveren van de bestellingen binnen Nederland heeft DesignLots.nl uitbesteed aan Fietskoeriers.nl
5.11 Bestellingen kunnen niet worden afgeleverd aan een Postbus
5.12 De verzendkosten per bestelling binnen Nederland zijn € 6.95 per bestelling

In het geval het bedrag van één afzonderlijke bestelling hoger is dan € 75,- worden door DesignLots.nl geen verzendkosten in rekening gebracht.

5.13 De verzendkosten voor het afleveren van de bestelling in het buitenland zal afhankelijk zijn van de grootte van de bestelling als ook het land van bestemming. Informatie over de verzendkosten is te vinden op de DesignLots.nl Website.

6 Garantie

6.1 De producten die DesignLots.nl levert dienen te voldoen aan de kwaliteit, eisen en omschrijving zoals deze zijn vermeld op de DesignLots.nl Website.
6.2 In geval het product niet voldoet aan de kwaliteit, eisen of omschrijving zoals deze zijn omschreven op de DesignLots.nl Website, dient de koper binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van het product DesignLots.nl schriftelijk of per email te informeren over de non-conformiteit en of schade aan het product (email- en bezoekadres, van DesignLots.nl staan vermeld in de algemene voorwaarden).
6.3 In het geval dat een product niet voldoet aan de kwaliteit, eisen of omschrijving zoals deze is omschreven en weergegeven op de DesignLots.nl Website, heeft de koper het recht de producten kosteloos terug te zenden aan DesignLots.nl. Koper heeft recht op kosteloos herstel van het product of op vervanging door een gelijksoortig product, dan wel indien het product niet meer leverbaar is op teruggave van het aankoopbedrag inclusief de eventueel betaalde verzendkosten.
6.4 DesignLots.nl is niet aansprakelijk voor gebreken of slijtage aan het product in het geval van nalatig onderhoud, onjuist gebruik (niet opvolgen van de instructies in de gebruiksaanwijzing) of in het geval van gebruikelijke slijtage van een product.
6.5 DesignLots.nl raadt aan de geleverde producten met een vochtige doek af te nemen en niet middels een vaatwasmachine. Schade als gevolg van afwassen met een vaatwasmachine valt niet uit te sluiten, hiervoor is DesignLots.nl niet aansprakelijk.

7 Risico-overgang

7.1 Behoudens het gestelde in artikel 5 van de algemene voorwaarden, gaat het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering op de koper over op het moment waarop de bestelling wordt bezorgd bij het opgegeven adres door de koper. Indien en voor zover de bestelling op het opgegeven adres van koper tevergeefs is aangeboden, dan gaat het risico over op het moment van aanbieding.

8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 DesignLots.nl draagt de eigendom van de producten pas over – ondanks de feitelijke levering van de producten – op het moment dat koper de volledige koopprijs van de producten heeft voldaan.
8.2 Koper is niet bevoegd de producten, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen door te verkopen, te verpanden dan wel op een andere wijze te bezwaren.

8.3 DesignLots.nl verwerkt haar eigen logo in alle ontwerpen en op eventueel drukwerk. De opdrachtgever gaat akkoord met vermelding op DesignLots.nl website en sociale mediakanalen. Een onderdeel van een overeenkomst kan zijn dat DesignLots specifiek vermeld en genoemd wordt op sociale mediakanalen.

9 Intellectuele Eigendomsrechten

9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten van de DesignLots.nl Website en haar producten, berusten bij DesignLots.nl en andere rechthebbenden. Het is koper derhalve niet toegestaan de intellectuele eigendomsrechten te gebruiken in de ruimste zin van het woord zonder voorafgaande toestemming van DesignLots.nl (bijvoorbeeld door het kopiëren van afbeeldingen of teksten).

10 Aansprakelijkheid

10.1 Ondanks het feit dat DesignLots.nl zeer zorgvuldig is ten aanzien van een correcte, duidelijke weergave van de prijzen, aanbiedingen, een juiste omschrijving, eisen en kwaliteit van de getoonde producten op de DesignLots.nl Website, is DesignLots.nl niet aansprakelijk voor eventuele fouten, onjuistheden of onvolkomenheden op haar website en/of bevestigingsemail. DesignLots.nl behoudt zich het recht voor deze fouten, onjuistheden of onvolkomenheden te allen tijde recht te zetten.
10.2 Voor de schade die de koper mocht lijden als gevolg van vertraging, niet (volledig) doorkomen van bestellingen – bijvoorbeeld ten gevolge van een (tijdelijk) technisch probleem van de DesignLots.nl Website, dan wel tussen DesignLots.nl en derden, waaronder het elektronische betalingssysteem, als ook de mogelijke gevolgen daarvan, is DesignLots.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover er sprake is van grove schuld dan wel opzet aan de zijde van DesignLots.nl.
10.3 In ieder geval is de aansprakelijkheid van DesignLots.nl voor schade te allen tijde beperkt tot maximaal het aankoopbedrag en eventueel de betaalde verzendkosten. DesignLots.nl is in geen geval aansprakelijk voor eventueel geleden gevolg-, vertraging- winst- of omzetschade van koper.

11 Herroeping

11.1 In het geval van een koop op afstand heeft koper het recht om gedurende zeven (7) werkdagen na ontvangst van de bestelling de koop op afstand zonder opgave van reden te ontbinden met uitzondering van gepersonaliseerde bestellingen en ontwerpen op verzoek. Deze kunnen niet worden herroepen. Zie ook artikel 15.
11.2 Ontbinding van de koop op afstand zal uitsluitend schriftelijk of per email geschieden, waarbij dit bericht binnen de voornoemde termijn door DesignLots.nl moet zijn ontvangen.
11.3 In geval van ontbinding zal DesignLots.nl de door koper aan DesignLots.nl betaalde koopprijs, behoudens de eventueel betaalde verzendkosten, binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de geretourneerde bestelling terugbetalen (Minus €3,95 administratiekosten), mits en zodra de geretourneerde bestelling vrij van gebreken en schade aan DesignLots.nl is geretourneerd.

11.4 Op bepaalde overeenkomsten is het herroepingsrecht niet van toepassing, waaronder de op maat gemaakte producten, bederfelijke waren en producten die om redenen van hygiëne of gezondheid verzegeld zijn.

12 Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt verstaan, iedere tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst (op afstand) die niet aan DesignLots.nl kan worden toegerekend, waaronder mede is begrepen de omstandigheid dat leveranciers van DesignLots.nl niet aan hun leveringsplicht kunnen voldoen. DesignLots.nl is niet gehouden haar verplichtingen jegens koper na te komen dan wel kan DesignLots.nl haar verplichtingen jegens koper opschorten voor de duur van de overmacht. In geval van opschorting hebben DesignLots.nl en koper het recht de overeenkomst op afstand te ontbinden indien de periode tot nakoming langer duurt dan twee maanden. Daarnaast kan DesignLots.nl koper de mogelijkheid bieden tot teruggave van het aankoopbedrag indien nakoming onmogelijk blijft.
12.2 DesignLots.nl is in geval van overmacht niet aansprakelijk jegens koper voor gevolg-, vertraging-, winst – of omzetschade. De aansprakelijkheid van DesignLots.nl voor schade is te allen tijde beperkt tot maximaal het aankoopbedrag en eventueel de betaalde verzendkosten.

13 Toepasselijk recht

13.1 Op de algemene voorwaarden alsmede de gesloten overeenkomsten op afstand en de daaruit voortvloeiende geschillen tussen DesignLots.nl en koper is het Nederlandse recht van toepassing.
13.2 De regeling met betrekking tot algemene voorwaarden in het Burgerlijk Wetboek blijft buiten toepassing in de verhouding met kopers, niet zijnde consumentkopers, die buiten Nederland zijn gevestigd of woonachtig zijn.

14 Geschilbeslechting

14.1 Alle geschillen die in verband met de algemene voorwaarden of uit de overeenkomst op afstand of uit de overeenkomst op afstand voortvloeiende overeenkomsten tussen DesignLots.nl en koper mochten ontstaan, zullen – tenzij enig dwingendrechtelijke wettelijke bepaling zich daartegen verzet – in eerste instantie bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
14.2 Nadat DesignLots.nl zich schriftelijk jegens koper heeft beroepen op toepassing van artikel 14.1 van de algemene voorwaarden heeft koper de keuze om binnen één maand na dat beroep aan te geven dat hij het geschil wenst te laten beslechten door de volgens de wet bevoegde rechter. 14.3 De werking van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

15 Algemene voorwaarden personaliseren

Deze voorwaarden zijn van toepassing op onze verkopen van te personaliseren artikelen van DesignLots.nl (hierna te noemen DesignLots.nl) hieronder vallen alle kunstblocks die gepersonaliseerd zijn en alle ambachtelijk handgemaakte kunstwerken. Deze artikelen kunnen niet worden geretourneerd. De klant kan bij twijfel altijd komen kijken naar een werk. Ziet hij af van deze mogelijkheid, dan kan er niet worden geruild/ geretourneerd.

Algemene bepalingen
1.1 Na goedkeuring, door betaling, verbindt de klant zich tot afname van de door hem bestelde artikelen.
1.2 Omdat de kleuren van de ontwerpen verschillend getoond worden op basis van de monitorinstellingen en de computercapaciteiten van de koper, kunnen kleurafwijkingen niet uitgesloten worden. Daarnaast worden alle producten op basis van maatwerk n sommigen op basis van handwerk gemaakt wat kan zorgen voor oneffenheden en/of kleurverschil.
1.3 De koper is verplicht de correcte adresgegevens door te geven via de website en blijft de koper aansprakelijk voor de door de koper bestelde artikelen die op het adres zijn afgeleverd.
De koopovereenkomst
2.1 Een overeenkomst komt tot stand na betaling van uw bestelling. DesignLots.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd deelt DesignLots.nl dit mee binnen tien dagen na ontvangst van de bestelling en zal het geld geretourneerd worden of zal de opdracht worden doorgesproken en zal DesignLots.nl met de koper tot een overeenkomst komen zodat de opdracht alsnog gemaakt kan worden.
2.2 DesignLots.nl hecht grote waarde aan de correcte weergave van prijzen en specificaties die op de website www.DesignLots.nl-amsterdam.com voorkomen. DesignLots.nl kan desondanks niet instaan voor de juistheid van de op deze website gepresenteerde informatie. DesignLots.nl is niet gebonden aan overeenkomsten die zijn aangedaan op basis van op de site voorkomende onjuiste informatie.
2.3 Omdat alle producten voor de koper worden gepersonaliseerd is retourneren niet mogelijk zonder aanwijsbare tekortkoming door DesignLots.nl. Door betaling van de aankoop gaat u akkoord met de door DesignLots.nl aangenomen opdracht. Retourneren is uitsluitend mogelijk indien er in uw bestelde product een mankement (breuk, barst of content fout) bevindt.
2.4 De koper gaat akkoord, na betaling, met de creatieve vrijheid van DesignLots.nl. Vooraf zal er geen voorbeeld van het gepersonaliseerde eindproduct getoond worden, deze zie je pas bij ontvangst.
Herroepingsrecht
3.1 Herroepingsrecht is niet van toepassing op de bestelling van gepersonaliseerde DesignLots.nl artikelen en eigen ontwerpen.
Prijzen, kortingen en betalingen
4.1 DesignLots.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen indien daartoe aanleiding voor is.
4.2 Het bedrag dat de koper verschuldigd is aan DesignLots.nl dient direct na bestelling te worden voldaan met het geïntegreerde betalingssysteem. Bij uitgebleven betaling vervalt de opdracht en zal deze niet in behandeling worden genomen.
Levering
5.1 De vermelding van leveringstermijnen op de website www.DesignLots.nl-amsterdam.com, in bevestigingen en overeenkomsten worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. DesignLots.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook ten gevolge van de overschrijding van een leveringstermijn.
5.2 Levering is slechts mogelijk naar adressen binnen Nederland.
Persoonsgegevens
6.1 Persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van DesignLots.nl. De persoonsgegevens zullen alleen gebruikt worden voor het volledig afhandelen van de bestelling.
6.2 Persoonsgegevens zullen door DesignLots.nl niet worden verstrekt aan derden, behoudens indien hiervoor de expliciete toestemming is gegeven door koper of indien dit noodzakelijk is in verband met wettelijke eisen.
Klachten, aansprakelijkheid en geschillen
7.1 De koper is verplicht om met bekwame spoed na levering van de bestelde producten te onderzoeken of DesignLots.nl overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden DesignLots.nl terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na levering, via email naar webshop@DesignLots.nl-amsterdam.nl in kennis te stellen van eventuele geconstateerde gebreken. Indien dit niet gebeurt, wordt DesignLots.nl geacht aan haar verplichtingen van de overeenkomst te hebben voldaan.
7.2 De aansprakelijkheid van DesignLots.nl en die van haar medewerkers blijft te allen tijde beperkt tot het bedrag van het bestelde product (koopovereenkomst) van de koper.
7.3 Indien u een klacht heeft over door ons geleverde producten dan horen wij dat graag van u. Bij klachten verzoeken wij u dan ook met ons contact op te nemen via:info@DesignLots.nl

8. Privacy Statement

Algemeen

De website DesignLots.nl gaat zorgvuldig om met de persoonlijke data van haar klanten en doet er alles aan om deze te beschermen. DesignLots.nl zal de persoonsgegevens die bescherming genieten op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens zorgvuldig en rechtmatig gebruiken en beschermen. De persoonsgegevens zullen slechts worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst op afstand. Na uitvoering van de overeenkomst op afstand worden de persoonsgegevens vernietigd, althans niet meer bewaard.

Verwerken van persoonlijke gegevens

DesignLots.nl gebruikt persoonlijke gegevens (inclusief naam-, adres-, email- en bankgegevens) voor:

Afronden en uitvoeren van een contract op afstand
Het overhandigen van persoonlijke gegevens aan derden, wat uitsluitend plaatsvindt om een overeenkomst de concluderen, waar de derde partij verplicht is om zorgvuldig om te gaan met overhandigde persoonlijke gegevens. 
Het uitleveren van persoonlijke gegevens aan derden om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. 

Verder slaat DesignLots.nl informatie op (IP adressen) in verband met haar eigen veiligheid en statistieken. Persoonlijke gegevens kunnen tevens, op aanvraag, worden vernietigd na het afsluiten van het contract. Tevens kunnen verzoeken voor aanpassingen in uw gegevens gestuurd worden naar: webshop@DesignLots.nl-amsterdam.nl

Aanpassingen

DesignLots.nl heeft het recht om haar privacy statement aan te passen. Aanpassingen zullen worden aangekondigd op de website. Houd deze dan ook in de gaten voor nieuws. 

Vragen

Heeft u verder nog vragen? U kunt contact op nemen via het onderstaande adres:

DesignLots.nl

Lot Boshouwers

Schrassertstraat 77

6821 AJ Arnhem

info@DesignLots.nl

T +31 6 21 81 69 29

Kvk 74931628

BTW NL 001877 980 B18

NL 48 KNAB 0501 7004